Home

VOCABOLaudio

High-quality Italian pronunciation from native speaker, More than 16000 Audio files

tessuto [tes-sù-to] /tesˈsuːto/
  • fabric

synonyms

Related phrases 'tessuto'

tessuto (biologia) tissue (biology)
tessuto (manufatto) textile
tessuto (prodotto) fabric
tessuto connettivo connective tissue
tessuto epiteliale epithelium