Home

VOCABOLaudio

High-quality Italian pronunciation from native speaker, More than 16000 Audio files

apostolo [a-pò-sto-lo] /aposˈtoːlo/
  • apostle

Related phrases 'apostolo'

andrea apostolo saint andrew
pietro apostolo saint peter